Školné

Základní umělecká škola Králíky

 

Vnitřní předpis úplaty za vzdělávání 

školní rok 2023/2024

Tento vnitřní předpis je vypracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 

1. Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty na školní rok 2023/2024:

 

Přípravné ročníky                        

Kolektivní výuka (TO, VO, HO, LDO)                                1150,- Kč/pol.               230,- Kč/měs.

Skupinová výuka HO                                                         1600,- Kč/pol.               320,- Kč/měs.

Individuální výuka HO                                                       1800,- Kč/pol.               360,- Kč/měs.

 

Hudební obor I. a II. stupně                                        

Individuální výuka                                                                1800,- Kč/pol.            360,- Kč/měs.

Skupinová výuka                                                                 1600,- Kč/pol.            320,- Kč/měs.

Druhý nástroj/zpěv                                                              1400,- Kč/pol.            280,- Kč/měs.

Kolektivní výuka (sborový zpěv)                                            1150,- Kč/pol.            230,- Kč/měs.

Rozšířené studium                                                                2100,- Kč/pol.            420,- Kč/měs.    

 

Taneční obor I. a II. stupně                    

Kolektivní výuka                                                                1450,- Kč/pol.        290,- Kč/měs.

 

Výtvarný obor I. a II. stupně                    

Kolektivní výuka                                                               1450,- Kč/pol.        290,- Kč/měs.

 

Literárně dramatický obor I. a II. stupně                  

Kolektivní výuka                                                               1450,- Kč/pol.        290,- Kč/měs.

 

2. Termíny úhrady úplaty za vzdělávání

za 1. pololetí  ............ do 15. října 2023 (možno uhradit i dříve během prázdninových měsíců)

za 2. pololetí ............. do 15. února 2024

Variabilní symbol: RČ dítěte nebo číslo školného přidělené v systému vedení školní matriky.

 

3. Změny ve výši úplaty

O snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání lze požádat:

a)    v případě žáků a studentů se sociálním znevýhodněním

b)    na základě lékařského potvrzení, které doloží zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák v případě, že absence žáka ve výuce trvala souvisle čtyři po sobě jdoucí týdny v měsíci a více a byla řádně omluvena

Ukončí-li žák vzdělávání v ZUŠ v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací.

Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

Rozhodnutí o výši snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání v ZUŠ je plně v kompetenci ředitele školy.

 

4.  Pronájem hudebních nástrojů žákům školy – výše poplatků

Housle                        80,- Kč / měsíc                       Saxofon                      80,- Kč / měsíc

Violoncello                 80,- Kč / měsíc                       Trubka                        80,- Kč / měsíc

Kytara                        80,- Kč / měsíc                       Lesní roh                    80,- Kč / měsíc

Příčná flétna               80,- Kč / měsíc                       Trombon                     80,- Kč / měsíc

Klarinet                      80,- Kč / měsíc                       Akordeon                   80,- Kč / měsíc

Klarinet- bass             80,- Kč / měsíc                       Hoboj                         80,- Kč / měsíc

 

5.  Závěrečná ustanovení

Úplata za vzdělávání se hradí bezhotovostní platbou na účet školy č. 2407424349/0800. Rozhodným datem je datum podání platebního příkazu. Žákovi, který nebude mít ve školou stanovené termíny zaplaceno školné, bude v souladu s vyhláškou MŠMT o ZUŠ ukončeno studium.

Všechny náležitosti platby školného včetně případné úpravy jeho splatnosti je možno domluvit předem osobně, písemně nebo telefonicky s ředitelkou školy, dále s účetní školy pí Bc. Jiřinou Švédovou na tel. čísle 778 523 034.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti a platnosti dne 1. 9. 2023. Dosavadní vnitřní předpis s dobou účinnosti od 1. 9. 2022 bude dále neplatný.

 

V Králíkách dne 2. 5. 2023  

Mgr. Zdeňka Křížková, ředitelka školy

Novinky

article thumbnailSrdečně Vás zveme na Adventní koncert ZUŠ Králíky, který se bude konat ve čtvrtek 7. prosince 2023 od 18:00 hodin v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie, klášter Hora Matky Boží na Dolní Hedeči....
article thumbnailVážení rodiče, v rámci doplňkové činnosti školy otevíráme od nového školního roku 2023/2024 Kurz keramiky pro rodiče s dětmi a Kurz večerní  kresby a malby. Máte-li zájem o přihlášení do kurzu,...
article thumbnailVážení rodiče, v rámci doplňkové činnosti školy otevíráme od nového školního roku 2023/2024 Kurz taneční a pohybové výchovy pro děti předškolního věku. Máte-li zájem o přihlášení do kurzu, vyplňte...

QR kód

Klasifikace

Školský portál