Školné

Základní umělecká škola Králíky

 

Vnitřní předpis úplaty za vzdělávání 

školní rok 2022/2023

Tento vnitřní předpis je vypracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 

1. Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty na školní rok 2022/2023:

 

Přípravné ročníky                        

Kolektivní výuka (TO, VO, HO)                                           1100,- Kč/pol.               220,- Kč/měs.

Skupinová výuka HO                                                         1500,- Kč/pol.               300,- Kč/měs.

Individuální výuka HO                                                       1700,- Kč/pol.               340,- Kč/měs.

 

Hudební obor I. a II. stupně                                        

Individuální výuka                                                                1700,- Kč/pol.            340,- Kč/měs.

Skupinová výuka                                                                 1500,- Kč/pol.            300,- Kč/měs.

Druhý nástroj/zpěv                                                              1300,- Kč/pol.            260,- Kč/měs.

Kolektivní výuka (sborový zpěv)                                            1100,- Kč/pol.            220,- Kč/měs.

Rozšířené studium                                                                2000,- Kč/pol.            400,- Kč/měs.    

 

Taneční obor I. a II. stupně                    

Kolektivní výuka                                                                1400,- Kč/pol.        280,- Kč/měs.

 

Výtvarný obor I. a II. stupně                    

Kolektivní výuka                                                               1400,- Kč/pol.        280,- Kč/měs.

 

2. Termíny úhrady úplaty za vzdělávání

za 1. pololetí  ............ do 15. října 2022 (možno uhradit i dříve během prázdninových měsíců)

za 2. pololetí ............. do 15. února 2023

Variabilní symbol: RČ dítěte nebo číslo školného přidělené v systému vedení školní matriky.

 

3. Změny ve výši úplaty

O snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání lze požádat:

a)    v případě žáků a studentů se sociálním znevýhodněním

b)    na základě lékařského potvrzení, které doloží zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák v případě, že absence žáka ve výuce trvala souvisle čtyři po sobě jdoucí týdny v měsíci a více a byla řádně omluvena

Ukončí-li žák vzdělávání v ZUŠ v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací.

Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

Rozhodnutí o výši snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání v ZUŠ je plně v kompetenci ředitele školy.

 

4.  Pronájem hudebních nástrojů žákům školy – výše poplatků

Housle                        80,- Kč / měsíc                       Saxofon                      80,- Kč / měsíc

Violoncello                 80,- Kč / měsíc                       Trubka                        80,- Kč / měsíc

Kytara                        80,- Kč / měsíc                       Lesní roh                    80,- Kč / měsíc

Příčná flétna               80,- Kč / měsíc                       Trombon                     80,- Kč / měsíc

Klarinet                      80,- Kč / měsíc                       Akordeon                   80,- Kč / měsíc

Klarinet- bass             80,- Kč / měsíc                       Hoboj                         80,- Kč / měsíc

 

 

5.  Závěrečná ustanovení

Úplata za vzdělávání se hradí bezhotovostní platbou na účet školy č. 2407424349/0800. Rozhodným datem je datum podání platebního příkazu. Žákovi, který nebude mít ve školou stanovené termíny zaplaceno školné, bude v souladu s vyhláškou MŠMT o ZUŠ ukončeno studium.

Všechny náležitosti platby školného včetně případné úpravy jeho splatnosti je možno domluvit předem osobně, písemně nebo telefonicky s ředitelkou školy, dále s účetní školy pí Bc. Jiřinou Švédovou na tel. čísle 778 523 034.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti a platnosti dne 1. 9. 2022. Dosavadní vnitřní předpis s dobou účinnosti od 1. 9. 2021 bude dále neplatný.

 

V Králíkách dne 16. 8. 2022  

Mgr. Zdeňka Křížková, ředitelka školy

Novinky

article thumbnailPřijměte pozvání na koncert žáků hudebního oboru, který se uskuteční ve čtvrtek 26. ledna 2023 od 18:00 hodin v prostorách Evropského domu Králíky. Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé ZUŠ :-)
article thumbnailPřijďte si s námi zatančit v sobotu 4. února do kulturního domu Klub Na Střelnici na VIII. Ples ZUŠ Králíky 2023. O zábavu se Vám postará náš Dechový orchestr ZUŠ Králíky pod vedením Milana Fogla a dále...
article thumbnailV souvislosti s novým školním rokem 2022/2023 plánujeme otevření následujících vzdělávacích kurzů pod doplňkovou činností Základní umělecké školy Králíky: Přihláška na kurz:              STÁHNOUT  ...

QR kód

Klasifikace

Školský portál