Školné

Základní umělecká škola Králíky

 

Vnitřní předpis úplaty za vzdělávání 

školní rok 2019/2020

Tento vnitřní předpis je vypracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 

1. Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty na školní rok 2019/2020 takto:

 

1. Přípravné ročníky HO, TO, VO, LDO                            

Kolektivní výuka (HO, TO, VO, LDO)                                  1000,- Kč/pol.              200Kč/měs.

Kolektivní a skupinová výuka HO                                       1400,- Kč/pol.               280Kč/měs.

Kolektivní a individuální výuka HO                                     1600,- Kč/pol.               320Kč/měs.

 

Hudební obor I. a II. stupně, 2. přípravný ročník                                              

Individuální výuka                                                                1600,- Kč/pol.            320Kč/měs.

Skupinová výuka                                                                 1400,- Kč/pol.             280Kč/měs.

Obligátní (druhý) nástroj                                                       1200,- Kč/pol.            240Kč/měs.

Kolektivní výuka + sborový zpěv                                            1000,- Kč/pol.            200Kč/měs.

Sborový zpěv (žáci HO zdarma)                                             500,- Kč/pol.              100Kč/měs.

 

Taneční obor I. a II. stupně                    

Kolektivní výuka                                                               1300,- Kč/pol.        260Kč/měs.

 

Výtvarný obor I. a II. stupně                    

Kolektivní výuka                                                               1200,- Kč/pol.        240Kč/měs.

 

 

2. Termíny úhrady za vzdělávání se provádí pololetně, a to:

za 1. pololetí  ............ do 15. října 2019 (možno uhradit i dříve během prázdninových měsíců)

za 2. pololetí ............. do 15. února 2020

Variabilní symbol: RČ dítěte nebo číslo školného přidělené na lístečku, který děti obdrží na začátku školního roku.

 

 

3. Změny ve výši úplaty:

O snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání lze požádat:

a)    na základě písemné žádosti zákonného zástupce nebo zletilého žáka v případě žáků a studentů se sociálním znevýhodněním

b)    na základě lékařského potvrzení, které doloží zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák v případě, že absence žáka ve výuce trvala souvisle čtyři po sobě jdoucí týdny v měsíci a více a byla řádně omluvena

Žádost o poskytnutí snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání je třeba odevzdat nejpozději do konce měsíce září pro I. pololetí aktuálního školního roku a do konce měsíce ledna pro II. pololetí. Tiskopis je k dispozici u ředitelky školy.

Ukončí-li žák vzdělávání v ZUŠ v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací.

Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

Rozhodnutí o výši snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání v ZUŠ je plně v kompetenci ředitele školy.

 

 

4.  Pronájem hudebních nástrojů žákům školy – výše poplatků:

Housle                        60,- Kč / měsíc                       Saxofon                      60,- Kč / měsíc

Violoncello                 60,- Kč / měsíc                       Trubka                        60,- Kč / měsíc

Kytara                        60,- Kč / měsíc                       Lesní roh                    60,- Kč / měsíc

Příčná flétna               60,- Kč / měsíc                       Trombon                     60,- Kč / měsíc

Klarinet                      60,- Kč / měsíc                       Akordeon                   60,- Kč / měsíc

Klarinet- bass             60,- Kč / měsíc                       Hoboj                         60,- Kč / měsíc

 

 

5.  Závěrečná ustanovení

Úplata za vzdělávání se hradí bezhotovostní platbou na účet školy č. 2407424349/0800. Rozhodným datem je datum podání platebního příkazu. Žákovi, který nebude mít v uvedené termíny zaplaceno školné, bude v souladu s vyhláškou MŠMT o ZUŠ ukončeno studium.

Všechny náležitosti platby školného včetně případné úpravy jeho splatnosti je možno domluvit osobně v kanceláři školy nebo telefonicky s paní hospodářkou Bc. Jiřinou Švédovou na tel. čísle 465 632 438 nebo 778 523 034.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti a platnosti dne 1. 9. 2019.

Dosavadní vnitřní předpis s dobou účinnosti od 1. 9. 2018 je neplatný.

 

V Králíkách dne 21. 8. 2019  

Mgr. Zdeňka Křížková

                                                                                                         ředitelka školy

Novinky

article thumbnailPřijměte pozvání na tradiční koncert starších žáků hudebního oboru, který se bude konat ve čtvrtek 23. ledna 2020 od 18:00 hodin v Evropském domě Králíky. Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé...
article thumbnailNaše škola ve spolupráci se SRP při ZUŠ Králíky Vás srdečně zve na VI. společenský ples ZUŠ Králíky 2020, který se bude konat v kulturním domě Klub Na Střelnici v pátek 31. 1. 2020 od 19:30 hodin....
article thumbnailS souvislosti s novým školním rokem 2019/2020 jsme od měsíce října otevřeli tyto vzdělávací kurzy pod doplňkovou činností Základní umělecké školy Králíky:       Kurz večerní kresby a malby   Lektor...

Klasifikace

QR kód

Školský portál