Školné

Základní umělecká škola Králíky

 

Vnitřní předpis úplaty za vzdělávání 

školní rok 2021/2022

Tento vnitřní předpis je vypracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 

1. Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty na školní rok 2021/2022:

 

Přípravné ročníky                        

Kolektivní výuka (TO, VO, HO)                                           1000,- Kč/pol.               200,- Kč/měs.

Skupinová výuka HO                                                         1400,- Kč/pol.               280,- Kč/měs.

Individuální výuka HO                                                       1600,- Kč/pol.               320,- Kč/měs.

 

Hudební obor I. a II. stupně                                        

Individuální výuka                                                                1600,- Kč/pol.            320Kč/měs.

Skupinová výuka                                                                 1400,- Kč/pol.            280Kč/měs.

Druhý nástroj/zpěv                                                              1200,- Kč/pol.            240Kč/měs.

Kolektivní výuka (sborový zpěv)                                            1000,- Kč/pol.            200Kč/měs.

Individuální výuka (1,5 hod.)                                                1900,- Kč/pol.            380Kč/měs.    

 

Taneční obor I. a II. stupně                    

Kolektivní výuka                                                                1300,- Kč/pol.        260Kč/měs.

 

Výtvarný obor I. a II. stupně                    

Kolektivní výuka                                                               1300,- Kč/pol.        260Kč/měs.

 

2. Termíny úhrady úplaty za vzdělávání

za 1. pololetí  ............ do 15. října 2021 (možno uhradit i dříve během prázdninových měsíců)

za 2. pololetí ............. do 15. února 2022

Variabilní symbol: RČ dítěte nebo číslo školného přidělené v systému vedení školní matriky.

 

3. Změny ve výši úplaty

O snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání lze požádat:

a)    v případě žáků a studentů se sociálním znevýhodněním

b)    na základě lékařského potvrzení, které doloží zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák v případě, že absence žáka ve výuce trvala souvisle čtyři po sobě jdoucí týdny v měsíci a více a byla řádně omluvena

Ukončí-li žák vzdělávání v ZUŠ v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací.

Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

Rozhodnutí o výši snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání v ZUŠ je plně v kompetenci ředitele školy.

 

4.  Pronájem hudebních nástrojů žákům školy – výše poplatků

Housle                        60,- Kč / měsíc                       Saxofon                      60,- Kč / měsíc

Violoncello                 60,- Kč / měsíc                       Trubka                        60,- Kč / měsíc

Kytara                        60,- Kč / měsíc                       Lesní roh                    60,- Kč / měsíc

Příčná flétna               60,- Kč / měsíc                       Trombon                     60,- Kč / měsíc

Klarinet                      60,- Kč / měsíc                       Akordeon                   60,- Kč / měsíc

Klarinet- bass             60,- Kč / měsíc                       Hoboj                         60,- Kč / měsíc

 

 

5.  Závěrečná ustanovení

Úplata za vzdělávání se hradí bezhotovostní platbou na účet školy č. 2407424349/0800. Rozhodným datem je datum podání platebního příkazu. Žákovi, který nebude mít v uvedené termíny zaplaceno školné, bude v souladu s vyhláškou MŠMT o ZUŠ ukončeno studium.

Všechny náležitosti platby školného včetně případné úpravy jeho splatnosti je možno domluvit osobně v kanceláři školy nebo telefonicky s paní hospodářkou Bc. Jiřinou Švédovou na tel. čísle 778 523 034.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti a platnosti dne 1. 9. 2021. Dosavadní vnitřní předpis s dobou účinnosti od 1. 9. 2020 je dále neplatný.

 

V Králíkách dne 26. 7. 2021  

Mgr. Zdeňka Křížková, ředitelka školy

Novinky

article thumbnailNaši klavíristé opět zazářili! Získali jednu zlatou a čtyři stříbrné pozice! V termínu 28.-29. 4. 2022 se Lukáš Bouška, Klára Boušková, Karla Šaríková a Elli Švédová zúčastnili 5. ročníku...
article thumbnailPřijměte pozvání na dvě závěrečné absolventské výstavy výtvarných prací žáků Základní umělecké školy Králíky. Obě vernisáže se budou konat v prostorách Městské knihovny Králíky v těchto termínech:...
article thumbnailPřijměte pozvání na absolventský koncert žáků hudebního oboru, který se uskuteční ve středu 18. 5. 2022 od 18:30 hodin v sále Evropského domu Králíky. Svá závěrečná vystoupení vám předvedou: Sára...
article thumbnailPřinášíme vám souhrnné výsledky z krajského kola soutěžní taneční přehlídky ZUŠ, která se pořádala 26. dubna 2022 v Chocni. Za naši školu do tohoto kola postoupili žáci 1.roč. z Červené Vody v...

QR kód

Klasifikace

Školský portál