Školné

Základní umělecká škola Králíky

 

Vnitřní předpis úplaty za vzdělávání 

školní rok 2017/2018

Tento vnitřní předpis je vypracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

 

1. Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty na školní rok 2017/2018 takto:

 

Přípravné ročníky HO, TO, VO, LDO                            

Kolektivní výuka (HO, TO, VO, LDO)                                  950,- Kč/pol.              190Kč/měs.

Kolektivní a skupinová výuka HO                                       1300,- Kč/pol.            260Kč/měs.

Kolektivní a individuální výuka HO                                     1500,- Kč/pol.             300Kč/měs.

 

Hudební obor I. a II. stupně                                              

Individuální výuka                                                                1500,- Kč/pol.            300Kč/měs.

Skupinová výuka                                                                   1300,- Kč/pol.            260Kč/měs.

Obligátní (druhý) nástroj                                                        1100,- Kč/pol.            220Kč/měs.

Kolektivní výuka                                                                   1000,- Kč/pol.            200Kč/měs.

Komorní, souborová, orchestrální hra (žáci HO zdarma)     500,- Kč/pol.              100Kč/měs.

Sborový zpěv (žáci HO zdarma)                                           500,- Kč/pol.              100Kč/měs.

 

Taneční obor I. a II. stupně                    

Kolektivní výuka                                                               1200,- Kč/pol.        240Kč/měs.

Výtvarný obor I. a II. stupně                    

Kolektivní výuka                                                               1100,- Kč/pol.        220Kč/měs.

Literárně-dramatický obor I. a II. stupně

Kolektivní výuka                                                               1100,- Kč/pol.         220Kč/měs. 

 

 

2. Termíny úhrady za vzdělávání se provádí pololetně, a to:

za 1. pololetí  ............ do 15. října 2017 (možno uhradit i dříve během prázdninových měsíců)

za 2. pololetí ............. do 15. února 2018

Variabilní symbol: RČ dítěte nebo číslo školného přidělené na lístečku, který děti obdrží na začátku školního roku.

 

 

3. Změny ve výši úplaty:

O snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání lze požádat:

a)    na základě písemné žádosti zákonného zástupce nebo zletilého žáka v případě žáků a studentů se sociálním znevýhodněním

b)    na základě lékařského potvrzení, které doloží zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák v případě, že absence žáka ve výuce trvala souvisle čtyři po sobě jdoucí týdny v měsíci a více a byla řádně omluvena

Žádost o poskytnutí snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání je třeba odevzdat nejpozději do konce měsíce září pro I. pololetí aktuálního školního roku a do konce měsíce ledna pro II. pololetí. Tiskopis je k dispozici u ředitelky školy.

Ukončí-li žák vzdělávání v ZUŠ v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací.

Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

Rozhodnutí o výši snížení nebo prominutí úplaty za vzdělávání v ZUŠ je plně v kompetenci ředitele školy.

 

 

4.  Pronájem hudebních nástrojů žákům školy – výše poplatků:

Housle                        60,- Kč / měsíc                       Saxofon                      60,- Kč / měsíc

Violoncello                 60,- Kč / měsíc                       Trubka                        60,- Kč / měsíc

Kytara                         60,- Kč / měsíc                       Lesní roh                    60,- Kč / měsíc

Příčná flétna               60,- Kč / měsíc                       Trombon                     60,- Kč / měsíc

Klarinet                      60,- Kč / měsíc                       Akordeon                   60,- Kč / měsíc

Klarinet- bass             60,- Kč / měsíc                       Hoboj                         60,- Kč / měsíc

 

 

5.  Závěrečná ustanovení

Úplata za vzdělávání se hradí bezhotovostní platbou na účet školy č. 2407424349/0800. Rozhodným datem je datum podání platebního příkazu. Žákovi, který nebude mít v uvedené termíny zaplaceno školné, bude v souladu s vyhláškou MŠMT o ZUŠ ukončeno studium.

Všechny náležitosti platby školného včetně případné úpravy jeho splatnosti je možno domluvit osobně v kanceláři školy nebo telefonicky s paní hospodářkou Bc. Jiřinou Švédovou na tel. čísle 465 632 438 nebo 778 523 034.

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti a platnosti dne 1. 9. 2017.

Dosavadní vnitřní předpis s dobou účinnosti od 1. 9. 2016 je neplatný.

 

V Králíkách dne 20. 8. 2017  

Mgr. Zdeňka Křížková

                                                                                                        ředitelka školy

Novinky

article thumbnailPřijďte svojí účastí podpořit a oslavit svátek hudby se žáky, učiteli, absolventy ZUŠ Králíky a dalšími hudebními umělci - hosty na Vítání léta hudbou ve čtvrtek 21. června do kulturního domu Klub...
article thumbnailŽáci a učitelé tanečního oboru Základní umělecké školy Králíky Vás srdečně zvou na svůj závěrečný program „Tančíme pro radost 2018“, který se uskuteční ve velkém sále kulturního domu Klub Na...
article thumbnailPřijměte pozvání k zápisu nových žáků ke studiu v ZUŠ Králíky pro školní rok 2018/2019. Zápis nových žáků bude probíhat ve dnech:   Středa 13. 6. 2018 – 15:00– 17:00 hodin - v budově ZUŠ Králíky -...
article thumbnailSrdečně Vás zveme k návštěvě a prohlídce Absolventské výstavy závěrečných prací žáků výtvarného oboru ZUŠ, která je instalována v Městském muzeu Králíky od 17. 5. - 24. 6. 2018. Vernisáží jsme...

QR kód

Školský portál