Školní řád

 

Základní umělecká škola Králíky

  

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

Školní řád pro žáky důsledně vychází ze školského zákona a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993.

 

 

ČÁST PRVNÍ 

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

 

Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku nového školního roku. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. V třídní knize se provede zápis o školení. Úvodní seznámení rodičů a zákonných zástupců nových žáků provádí ředitelka školy na začátku školního roku. Školní řád je dále vyvěšen na veřejně přístupném místě ve škole a zveřejněn na webových stránkách školy (www.zuskraliky.cz).

 

1.    Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 

Žák má právo:

a)     na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat

b)     na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání

c)     na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání

d)     vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku

e)     na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání

f)      na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu

g)     žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.

h)     mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.

 

Rodiče a zákonní zástupci žáka májí právo:

a)     vyžádat si u pedagoga učební plán předmětu, který jejich dítě studuje a ověřit si totožnost učebního plánu se skutečností. V případě nepodání této informace učitelem mají rodiče a zákonní zástupci žáka možnost tyto informace získat u ředitelky školy.

b)     požadovat po učiteli bližší informace o studijních výsledcích dítěte, a to buď přímo v jeho hodinách, nebo v jinou předem dohodnutou dobu

c)     informovat se na odborné vzdělání pedagoga svého dítěte.

 

Na informace podle školského zákona mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

Pedagog je povinen informovat rodiče o výsledcích práce žáka formou pravidelné klasifikace.

 

2.    Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců žáků

 

Žáci jsou povinni:

a)   řídit se zásadami tohoto školního řádu

b)   dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým i k sobě navzájem

c)   dostavit se první den nového školního roku ke svému vyučujícímu dle informací a seznamů, které jsou vyvěšeny na hlavní nástěnce v 1. patře budovy ZUŠ Králíky (vedle ředitelny), na odloučeném pracovišti v Červené Vodě na nástěnce ve vestibulu ZŠ a MŠ Červená Voda

d)   docházet pravidelně do výuky všech předmětů, které stanoví učební plán a osnovy

e)   přicházet do vyučování včas, nejpozději 5 minut před začátkem hodiny

f)    nosit si do výuky žákovskou knížku (popř. deníček) a všechny potřebné pomůcky vztahující se ke vzdělávacímu oboru, které určí třídní učitel nebo učitel předmětu

g)   přezouvat se při vstupu do učebny a ukládat své věci a přezůvky na místa k tomu určená - šatna, učebna vyučujícího učitele. (Za odcizení osobních věcí  žáka - oděvů a přezůvek, které nebyly uloženy na předem určeném místě, škola neručí.)

h)   mít během výuky vypnutý mobilní telefon

i)    pravidelně a svědomitě se připravovat na vyučování. Jestliže se nemohou z vážných důvodů dostatečně na výuku připravit, omluví se vyučujícímu před hodinou.

j)    o předem neznámé nepřítomnosti učitele ve třídě v době vyučování stanovené rozvrhem hodin informovat ředitelku školy

k)   při pobytu v budově zdravit kolemjdoucí učitele, zaměstnance školy i ostatní dospělé osoby

l)    zacházet s celkovým vybavením školy šetrně, neničit hudební nástroje, nástěnky a jiná zařízení

m)jakékoliv poškození majetku nebo ztrátu věcí neprodleně nahlásit učiteli

n)   chovat se tiše v šatně i na chodbách a nerušit svým chováním výuku ve třídách

o)   chovat se slušně ve výuce, ve všech prostorách školy i v jejím nejbližším okolí a dbát pokynů nejen pedagogických pracovníků, ale i všech zaměstnanců školy

p)   udržovat školní prostory v čistotě a pořádku, opouštět učebnu zejména kolektivní výuky až po jejím úklidu

q)   účinkovat na veřejných i interních akcích organizovaných školou a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce i výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání

r)    dostavit se na místo konání akce nebo koncertu včas v dohodnutý čas a vystupovat ve vhodném společenském nebo předem dohodnutém oblečení

 

Zletilí žáci jsou dále povinni:

a)     informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

b)     dokládat jakoukoli nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou

c)     omluvit se z předem známých důvodů osobně, telefonicky na tel. č. 465 631 242, č. 778523034, e-mailem či prostřednictvím elektronické omluvenky, nejpozději však do 24 hodin od počátku nemoci nebo vzniklé nepřítomnosti

d)     v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání

e)     nepřítomnost z důvodu mimoškolní činnosti, účasti na vystoupení, soutěžích či akcích ZŠ, škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem třídnímu učiteli i učitelům ostatních předmětů

f)      dlouhodobou nepřítomnost ve výuce z důvodu dovolené nebo vážnějších rodinných důvodů omlouvat předem písemně na žádost k rukám ředitelce školy

 

Rodiče a zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

a)     zajistit, aby žák docházel řádně do školy

b)     na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka

c)     informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

d)     dokládat veškerou nepřítomnost žáka ve výuce písemnou omluvou zápisem v žákovské knížce

e)     v případě delší nemoci žáka podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání

f)      nepřítomnost žáka z důvodu mimoškolní činnosti, účasti na vystoupení, soutěžích či akcích ZŠ, škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem třídnímu učiteli i učitelům ostatních předmětů

g)     dlouhodobou nepřítomnost žáka ve výuce z důvodu dovolené nebo vážnějších rodinných důvodů omlouvat předem písemně na žádost k rukám ředitelce školy

 

Omluvit žáka je možno osobně, telefonicky na č. 465 631 242 nebo č. 778 523 034, prostřednictvím e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo elektronické omluvenky na webových stránkách školy www.zuskraliky.cz, nejpozději však do 24 hodin od počátku nemoci či vzniklé nepřítomnosti. Veškerou absenci žáka ve výuce je však nutno potvrdit ještě písemně dodatečným zápisem v žákovské knížce nebo notýsku!

 

Pro školní matriku jsou zletilý žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uvést údaje podle § 28 odst. 2, školského zákona:

a)     jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu

b)     údaje o předchozím vzdělávání

c)     údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popř. údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut

d)     údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání

e)     jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení případně email.

 

V měsíci červnu odevzdávají rodiče a zákonní zástupci žáků, prostřednictvím svého dítěte, přihlášku ke studiu v ZUŠ pro další školní rok s aktuálními údaji, která je závazná!  

 

 

ČÁST DRUHÁ 

Provoz a vnitřní režim školy

 

1.     Organizace školy

 

Základní umělecká škola Králíky, Nádražní 483, je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Králíky. Jejím statutárním orgánem je ředitelka školy (dále jen ředitel) Mgr. Zdeňka Křížková, kterou do funkce jmenoval zřizovatel školy na základě vyhlášeného konkurzního řízení na dobu určitou, tj. 6 let.

 

1)     Ředitel může jmenovat svého statutárního zástupce dle provozních potřeb a velikosti školy.

2)     Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon).

 

3)     Ředitel školy dále dle potřeby jmenuje:

·     vedoucí předmětových komisí

·     vedoucí hudebního oboru, tanečního oboru a jiné.

 

4)     Technicko-hospodářští pracovníci:

a)     účetní – hospodářka (ekonomka, zástupce ředitele pro ekonomické záležitosti)

b)     školník (údržbář, domovník, vrátný apod.)

c)     uklízečka

 

5)     Zaměstnavatel má povinnost zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci.

 

2.     Organizace výuky

 

Organizace studia v ZUŠ Králíky se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a zákonem č. 561/2004 Sb.., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Výuka je na škole organizována formou individuální, skupinovou a kolektivní, realizována dle učebních plánů pro ZUŠ, schválených MŠMT, a to:

  • pro hudební obor dne 26. června 1995, pod č. j. 18.418/95-25, s účinností od 1. 9. 1995
  • pro taneční obor dne 7. 5. 2003, pod č. j. 17 620/2003-22, s účinností od 1. 9. 2003
  • pro výtvarný obor dne 3. 5. 2002, pod č. j. 18-455/2002-22, s účinností od 1. 9. 2002
  • pro literárně-dramatický obor dne 3. 6. 2004, pod č. j. 22 558/2004-22, s účinností od 1. 9. 2004

Tyto dokumenty jednoznačně určují délku vyučovacích lekcí, stanoví předměty jednotlivých ročníků a celkový počet vyučovacích hodin v ročnících.

Od 1. 9. 2012 je výuka na škole realizována také dle školního vzdělávacího programu ZUŠ Králíky, jehož obsah je vždy platný a aktualizovaný k 1. 9. daného školního roku.

Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů (např. nevyhovující dopravní obslužnost) výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok, nebo jeho část. Zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn. 

 

Vyučování

a)     vyučování se řídí rozvrhem hodin

b)     režim otevírání a uzavírání budov školy je stanoven na pololetí školního roku a vychází z rozvrhů hodin jednotlivých tříd a oborů

c)     frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními místy mohou být: kmenová třída, taneční sál, učebna výtvarného či literárně-dramatického oboru, třída hudební nauky, koncertní sál, učebna pěveckého sboru

d)     do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, do nehudebních oborů doporučené cvičební a pracovní oděvy

e)     při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky pozdraví žáci povstáním nebo zdraví jiným způsobem podle povahy vyučovaného předmětu

f)      nepřijde-li vyučující do 10-ti minut po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost řediteli školy nebo jinému přítomnému učiteli

g)     v době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce

h)     škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně-vzdělávací činností

i)      opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno.

 

Vyučovací hodiny a přestávky

a)     vyučovací hodina trvá 45 minut

b)     vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými (desetiminutovým a patnáctiminutovými) přestávkami

c)     jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí

 

Vstup a pohyb po škole a v areálu školy

a)     žáci přichází do školy 10 minut před začátkem vyučování. Očistí si obuv, přezují se v šatně nebo na jiném místě v učebně k tomu určeném. V šatnách se nezdržují déle, než je nezbytně nutné k odložení a vyzvednutí šatstva a obuvi. Bezprostředně po skončení výuky žáci opouští budovu školy. Ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně. Vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou žákům odebrány a vůči žákům budou přijata výchovná opatření.

b)     vstup cizích osob do budovy školy (mimo rodičů a zákonných zástupců žáků) je možný jen v doprovodu učitelů školy nebo technicko - hospodářských pracovníků školy

c)     jízda na kole v areálu školy není dovolena, do školní budovy není dovoleno kola ukládat, žáci mohou použít stojany před školou. Za poškození či odcizení kola škola neručí.

 

 

ČÁST TŘETÍ 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

1)     Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně-patologických jevů.

2)     Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo související činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

3)     Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odst. 2 a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

4)     Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

5)     Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy zejména prostřednictvím pedagogických pracovníků, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně-právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

6)     Při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel školy.

7)     Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase.

8)     Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí školy pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola písemně potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem.

9)      Žákům není dovoleno v prostorách školy kouřit, pít alkohol, manipulovat s otevřeným ohněm, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost, nesouvisí s výukou či mohou ohrozit bezpečnost ostatních.

10)     Žákům je zakázáno nosit, držet, užívat a distribuovat návykové či toxické látky v prostorách školy.

11)     Ve všech prostorách školy i učebnách není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s regulátory topných těles, hasicími přístroji, osvětlením, vybavením učebny, zapojovat elektrické spotřebiče.

12)     Žák domýšlí své jednání a vyvaruje se veškeré činnosti, která by mohla vést ke zranění.

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 

1)     Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené (pronajaté) hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.

2)     Škody způsobené žáky na majetku školy (včetně zapůjčených nástrojů a notového materiálu), jeho ztráta, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit. Za nešetrné zacházení se školním majetkem nebo jeho úmyslné poškození nese žák (jeho zákonný zástupce) veškerou odpovědnost.

3)     Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky.

 

 

ČÁST PÁTÁ 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

1)     Žák je v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:

a)     1 – výborný

b)     2 – chvalitebný

c)     3 – uspokojivý

d)     4 – neuspokojivý

 

2)     Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:

a)     prospěl(a) s vyznamenáním

b)     prospěl(a)

c)     neprospěl(a)

 

3)     Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 – výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.

4)     Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý.

5)     Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý.

6)     Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

7)     Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo víc jak 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

 

 

ČÁST ŠESTÁ 

Úplata za vzdělání

 

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

1)     U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110% skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovně-právních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).

2)     Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací.

3)     Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, z důvodů hodných zvláštního zřetele - zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Každé předčasné ukončení vzdělávání musí být provedeno písemnou formou a doručeno ředitelce školy.

4)     Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit pololetně a je splatná do 15. 10. za I. pololetí a do 15. 2. za II. pololetí příslušného období. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady. Úplata se provádí převodem na účet školy č. 2407424349/0800 nebo výjimečně osobně u hospodářky školy ve vymezených dnech.

5)     Výši úplaty na školní rok dá ředitel školy na vědomí žákům školy prokazatelným způsobem (rozdáním přihlášky s výší školného).

6)     O snížení nebo prominutí úplaty, zejména u žáků se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy ve správním řízení na základě písemné žádosti rodičů či zákonných zástupců žáka. (Slevu na školném poskytuje ředitel školy v případě, kdy zákonní zástupci žáka pobírají sociální dávky.)

7)     Nárok na slevu školného z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti žáka ve výuce (alespoň 4 po sobě jdoucí týdny v měsíci), vzniká na základě předložení lékařského potvrzení.

 

 

ČÁST SEDMÁ

Ukončení vzdělávání

 

1)     Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

2)     Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského koncertu, vystoupení nebo výstavy výtvarných prací.

 

3)     Žák přestává být žákem školy:

a)   jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově           hodnocen        stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku

b)   jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 – 4 školského zákona)

c)   v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák

d)   v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za         vzdělávání      ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín.

 

4)     O ukončení vzdělávání podle odstavce 3 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdně od ukončení vzdělávání.

 

 

ČÁST OSMÁ

Výchovná opatření

 

1)     Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel hlavního předmětu.

2)     Ředitel školy může v případě závažného zavinění porušení povinnosti stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

3)     Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zavinění porušení povinností stanovených školským zákonem a mohou být důvodem k vyloučení žáky ze školy.

4)     Ředitel školy rozhodně o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáky do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

 

Tento školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a zaměstnance.

Školní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2017.

Dosavadní školní řád s platností od 1. 9. 2015 je neplatný.

 

V Králíkách dne 1. 9. 2017

 

                                                                                                   Mgr. Zdeňka Křížková 

                                                                                                       ředitelka školy

Školní řád ke stažení zde.

 

Novinky

article thumbnailVážení rodiče a zájemci o studium na naší škole, od konce měsíce dubna začínáme přijímat Vaše žádosti – přihlášky nových žáků ke studiu na Základní umělecké škole Králíky pro školní rok 2020/2021....
article thumbnailMilí rodiče a žáci Základní umělecké školy Králíky,   na základě nového vyhlášení MŠMT a stanovení harmonogramu pro znovuotevření škol vám s radostí oznamujeme, že od pondělí 11. května 2020 opět...
article thumbnailSŠUP Ústí nad Orlicí - obor design oděvů i pro tento rok vyhlásila soutěž Mladý módní tvůrce 2019/2020. Velice nás těší, že odborná porota vybrala ze 48 účastníků soutěže 14 finalistů, mezi kterými...
article thumbnailV úterý 10. 3. 2020 se v Základní umělecké škole Alfonse Muchy Letohrad konalo okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje, kterého se za naši školu účastnili Jan Bartik ve hře na...

Klasifikace

QR kód

Školský portál